शलाका निर्माण.

सत्तारताम्रगजहेमवराः शलाकाः ।
श्लक्ष्णा रसेंद्रबहुवारकृतप्रलेपाः ॥
सौवीरभावनीवशुद्धतरातिशीताः ।
संघट्टनाद्विमलदृष्टिकरा नराणां ॥ २८३ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.