पीनसलक्षण व चिकित्सा.

विदाहधूमायनशोषणद्रवै--। र्नवेत्ति नासागतगंधजातकम् ॥
कफानिलोत्थोत्तमपीनसामयं । विशोधयेद्वातकफघ्नभैषजैः ॥ २९ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.