नासाप्रतिनाह लक्षण व चिकित्सा.

उदानवातोतिकफप्रकोपत--। स्सदैव नासाविवरं वृणोति यत् ॥
तमाशुनासाप्रतिनाहसंयुतैः । सुधूमनस्योत्तरबस्तिभिर्जयेत् ॥ ३७ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.