नासापरिस्राव लक्षण व चिकित्सा.

अहर्निशं यत्कफदोषकोपतः । स्रवत्यजस्रं सलिलं स्वनासिकाम् ॥
ततः परिस्राविविकारिमूर्जितां । जयेत्कफध्नौषधचूर्णपीडनैः ॥ ३८ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.