नासार्श आदिकोंकी चिकित्सा.

अथार्बुदार्शोधिकशोफनामका--। न्विनाशयेत्तानपि चोदितौषधैः ॥
यदेतदन्यच्च विकारजातकं । विचार्य साध्यादि भिषग्विशेषवित् ॥ ४२ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.