छर्दि में पथ्यभोजन ।

भक्ष्यभोज्यबहुपानकलेहान् । स्वादुगंधपरिपाकविचित्रान् ॥
योजयेदिह भिषग्वमनार्ते--। ष्वातुरेषु विधिवद्विधियुक्तान् ॥ ५० ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.