अरोचक निदान ।

दोषवर्गबहुशोकनिमित्ता--। द्भोजनेष्वरुचिरप्रतिरूपा ।
प्राणिनामनलवैगुणतः स्यात् । जायते स्वगुणलक्षणलक्ष्या ॥ ५१ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

394