वमन आदि प्रयोग.

छर्दनैरपि विरेकनिरूहै--। रग्निदीपनकरौषधयोगैः ॥
नस्यतीक्ष्णकबलग्रहगण्डू--। षैररोचकिनमाशु नियुंज्यात् ॥ ५३ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.