स्वरभेदचिकित्सा.

सर्वान्स्वरातुरनरानभिवीक्ष्य साक्षात् ।
स्नेहादिभिः समुचितौषधयोग्ययोगैः ॥
दोषक्रमादुपचरेदथ वात्र कास--।
श्वासप्रशांतिकरभेषजमुख्यवर्गैः ॥ ६१ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

397