मूत्रावरोधज उदावर्त.

मार्गात् भ्रष्टोऽपानवायुः पुरीषं । गाढं रुध्वा वक्त्रतो निक्षिपेद्वा ॥
मूत्रे रुद्धे मूत्रमल्पं सृजेद्वा--। ध्मातो बस्तिस्तत्र शूला भवंति ॥ ७० ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.