मलावरोधज उदावर्त.

शूलाटोपः श्वासवर्चो विबंधो । हिक्का वक्त्राद्वा पुरीषप्रवृत्तिः ॥
अज्ञानाद्रुद्धे पुरीषे नराणम् । जायेदुद्यत्कर्तिकावात्र तीव्रा ॥ ७१ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.