शुक्रावरोधज उदावर्त.

मूत्रापानद्वारमुष्कातिशोफः । कृच्छाच्छुक्रव्याप्तमूत्रप्रवृत्तिः ।
शुक्राश्मर्यस्संभवंत्यत्र कृच्छाच्छुक्रस्यैवात्रापि वेगे निरुद्धे ॥ ७२ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

400