हिक्कानिदान.

यदा तु पवनो मुहुर्मुहुरुपैति वक्त्रं भृशं ।
ल्पिहांत्रयकृदाननान्यधिकवेगतः पीडयन् ॥
हिनस्ति यत+एव गोधोषसहितस्ततः प्राणिनां ।
वदंति जिनवल्लभा विषमरूपहिक्कामयं ॥ ७६ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

401