अधिक+ऊर्ध्ववातयुक्त हिक्काचिकित्सा.

ऊर्ध्ववातबहुलास्वथ हिक्का--। स्वादिशेदधिकबस्तिविधानम् ॥
सैंधवाम्लसहितं च विरेकम् । योजयेदहिमभोजनवर्गम् ॥ ८६ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.