सन्निपातज प्रतिश्याय लक्षण.

भूयो भूयस्स्वयमुपशमं यात्यकस्माच्च शीघ्रं ।
भूत्वा भूत्वा पुनरपि मुहुर्यः प्रतिश्यायना{??} ॥
पक्वो वा स्यादथ च सहसापक्व एवात्र साक्षात् ।
सोयं रोगो भवति विषमस्सर्वजस्सर्वलिंगः ॥ ९३ ॥
406

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.