भृंगराज तैल व त्रिफला योग.

भृंगराजरसविंशतिभागैः । पक्वतैलमथवा प्रतिवापम् ॥
श्वासकासमुपहंत्यतिशीघ्रं । त्रैफलाजलमिवाज्यसमेतम् ॥ ११ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.