तलपोटक योग.

पिप्पलीलवणतैलघृताक्तं । मूलमेव तलपोटकजातम् ॥
उत्तरीकृतमिदं क्षपयेत्तम् । श्वासमाश्वसुहरं क्षणमात्रात् ॥ १३ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

55 385
  1. ख पुस्तके पाठोऽयं नोपलभ्यते ।