कासका भेद व लक्षण.

दोषजक्षतहृतक्षयकासा--। स्तेषु दोषजनिता निजलक्षाः ॥
वक्षसि प्रतिहतेऽध्ययनाद्यैः । सांद्ररक्तसहितः क्षतकासः ॥ १५ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

दुर्बलो रुधिरछायमजस्त्रं । ष्ठीवति प्रबलकासविशिष्टः ।
सर्वदोषजनितः क्षयकासो । दुश्चिकित्स्य इति तं प्रवदंति ॥ १६ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.