पैत्तिककास चिकित्सा.

पुण्डरीककुमुदोत्पलयष्टी--। सारिवाक्वथिततोयविपक्वम् ॥
सर्पिरेव सितया शमयेत्तं । पित्तकासमसकृत्परिलीढम् ॥ २१ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.