कफजकास चिकित्सा.

श्लेष्मकासमभयाघनशुण्ठी--। चूर्णमाशु विनिहंति गुडेन ॥
छर्दनं तनुशिरोऽतिविरेकाः । तीक्ष्णधूमकबलाः कटुलेहाः ॥ २३ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.