छर्दिरोगीको पथ्यभोजन व वातजछर्दिचिकित्सा.

शुष्कसात्म्यलघुभोजनमिष्टम् । साम्लसैंधवयुता च यवागूः ॥
क्षीरतोयमहिमं परिपीतं । छर्दिमाशु शमयत्यनिलोत्थम् ॥ ४३ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.