पित्तजछर्दिचिकित्सा.

आज्यमिश्रममलामलकानां । क्वाथमिक्षुरसदुग्धसमेतम् ॥
पाययेदधिकशीतलवर्गैः । छर्दिषु प्रबलपित्तयुतासु ॥ ४५ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.