कफजछर्दिचिकित्सा.

पाठया सह नृपांघ्रिपमुस्ता । निंबसिद्धमहिमं कटुकाढ्यम् ॥
पाययेत्सलिलमत्र बलास--। छर्दिमेतदपहंत्यचिरेण ॥ ४६ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.