रोगपरीक्षाका सूत्र.

अकथिता अपि दोषविशेषजा । न हि भवंति विना निजकारणैः ।
अखिलरोगगणानवबुध्य तान् । प्रतिविधाय भिषक् समुपाचरेत् ॥ ४ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

410