मूत्रकृच्छ्रचिकित्सा.

कथितमूत्रविघातचिकित्सितं । प्रकथयाम्यधिकाखिलभेषजैः ।
प्रतिदिनं सुविशुद्धतनोः पुनः । कुरुत बस्तिमिहोत्तरसंज्ञितम् ॥ ६२ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.