वातज हृद्रोग चिकित्सा.

पवनदोषकृताधिकवेदना--। हृदयरोगनिपीडितमातुरम् ॥
मगधजान्वितसर्षपमिश्रितै--। रहिमवारिभिरेव च वामयेत् ॥ ५ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.