सर्वज योनिरोगचिकित्सा.

अखिलदोषकृतान्परिहृत्य तान् पृथगुदीरितदोषयुतामयान् ।
उपचरेद्घृपानविरेचनैर्विधिकृतोत्तरबस्तिभिरप्यलम् ॥ ७५ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

428