पित्तज योनिरोग चिकित्सा.

तदनुरूपगुणौषधिसाधितैरहिमवारिभिरेव च धावनम् ।
अधिकदाहयुतास्वपि योनिषु प्रथितशीतविधानमिहाचरेत् ॥ ७८ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.