प्रस्रंसिनीयोनिरोग चिकित्सा.

अपि च योनिमिहात्यवलंबिनीं, घृतविलिप्ततनुं प्रविवेशितम् ।
तिलजजीरकया प्रपिधाय तामधिकबंधनमेवसमाहरेत् ॥ ८२ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.