गुल्म चिकित्सा.

अधिकृताखिलदोषनिवारणौ--। षधवरैः सुविरिक्तशरीरिणाम् ।
अपि निरूहगणैरनुवासनैः प्रशमयेद्रुधिरेपि च पित्तवत् ॥ ८५ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.