गुल्मघ्नयोगांतर.

तिलजसर्षपतैलसुभृष्टप-, ल्लवगणान् नृपपूतिकरंजयोः ।
लवणकांजिकया सह भक्षयेदुदरगुल्मविलोडनसत्पटून् ॥ ८८ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.