मूर्च्छानिदान ।

दोषव्याप्तस्मृतिपथयुतस्याशु मोहस्तमोरू--
पेण प्राप्नोत्यनिशमिह भूमौ पतत्येव तस्मात् ।
मूर्च्छामाहुः क्षतजविषमद्यैस्सदा षड्विधास्ताः ॥
षद्स्वप्येवं भिषगिह महान् पिक्षशांतिं प्रकुर्यात् ॥ १०१ ॥
435

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.