मूर्च्छा चिकित्सा.

स्नानालेपाशनवसनपानप्रदेहानिलाद्याः ।
शीतास्सर्वे सततमिह मूर्च्छासु सर्वासु योज्याः ॥
द्राक्षा यष्टीमधुककुसुमक्षीरसर्पिःप्रियालाः ।
सेक्षुक्षीरं चणकचणकाः शर्कराशालयश्च ॥ १०२ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.