उन्मादनिदान.

उन्मार्गसंक्षुभितभूरिसमस्तदोषा ।
उन्मादमाशु जनयंत्यखिलाः पृथक् च ॥
शोकेन चान्य इति पंचविधा विकारा ।
स्ते मानसाः कथितदोषगुणा भवंति ॥ १०३ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

436