पैत्तिकोन्माद का लक्षण.

शीतप्रियः शिथिलशीतलगात्रयष्टिः ।
तीक्ष्णातिरोषणपरोऽग्निशिखातिशंकी ॥
तारास्स पश्यति दिवाप्यतितीव्रदृष्टिः ।
उन्मादको भवति पित्तवशान्मनुष्यः ॥ १०५ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.