सन्निपातज, शोकज उन्मादलक्षण.

स्यात्सन्निपातजनितस्त्रिविधैः त्रिदोष--।
लिंगैः समीक्षितगुणो भवतीह कृच्छ्रः ॥
अर्थक्षयादधिकबंधुवियोगतो वा ।
कामाद्भयादपि तथा मनसो विकारः ॥ १०७ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.