नस्य व त्रासन.

नस्यानुलेपनमपीह हितं प्रयोज्यं ।
तैलेन तीक्ष्णतरसर्षपजेन युक्तम् ॥
सुत्रासयेद्विविधनागतृणाग्नितोयै--।
श्चांरैर्गजैरपि सुशिक्षितसर्वकार्यैः ॥ १०९ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

438