रक्तज कृमिरोग चिकित्सा.

कफपुरीषकृतानखिलान् जये--। द्बहुविधैः प्रकटीकृतभेषजैः ॥
रुधिरसंजनितान्क्रिमिसंचयान् । कथितकुष्ठचिकित्सितमार्गतः ॥ २१ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.