अलसक लक्षण.

उदरपूरणतातिनिरुत्सहो । वमथुतृड्मरुदुद्धमकूजनम् ॥
मलनिरोधनतीव्ररुजारुचि--। स्त्वलसकस्य विशेषितलक्षणम् ॥ २५ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.