अजीर्ण चिकित्सा.

वमनतापनवर्तियुताग्निदीपनकरौषधपानविधानतः ॥
प्रशमयेद्गतमन्नमजीर्णतामनशनाहिमवार्युपयोगतः ॥ २८ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.