कुलत्थ क्वाथ.

क्वथितमुष्ककभस्मविगालितो । दकविपक्वकुलत्थरसं सदा ॥
लवणितं त्रिकटूत्कटमातुरः सततमग्निकर प्रपिबेन्नरः ॥ ३२ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.