अजीर्ण का असाध्य लक्ष्ण.

रसनदंतनखाधरकृष्णता । वमनताक्षिनिजस्वरसंक्षयः ।
स्मृतिविनाशनता शिथिलांगता । मरणकारणमेतदजीर्णिनाम् ॥ ३७ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.