मूत्र व योनिरोग वर्णन प्रतिज्ञा.

अथ च मूत्रविकारकृतामयानधिकयोनिगतान्निजलक्षणान् ।
प्रवरनामयुताखिलभेषजैः । प्रकथयामि कथां विततक्रमैः ॥ ३८ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.