वातबस्ति लक्षण.

जलगतेरिह वेगविधाततः प्रतिवृणोत्यथ बस्तिमुखं मरुत् ।
प्रचुरमूत्रविसंगतयातिरुक्पवनबस्तिरिति प्रतिपाद्यते ॥ ४२ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.