उपसर्गज मसूरिका चिकित्सा.

महोपसर्गप्रभवाखिलामयान्निवारयेन्मंत्रसुतंत्रमंत्रवित् ।
प्रधानरूपाक्षतपुष्पचंदनैस्समर्चयेज्जैनपदांम्बुजद्वयम् ॥ ६२ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.