किन्नरग्रहघ्न चिकित्त्सा.

सग्रहो बहुविधैः कुमारवत्तं कुमारचरितैरुपाचरेत् ।
किन्नरार्दितशिशुं विशारदो रक्तमाल्यचरुकैरुपाचरेत् ॥ ७२ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.