गरुडग्रहगृहीत लक्षण.

पक्षिगंधसहितो बहुव्रणः स्फोटनिष्ठुरविपाकदाहवान् ।
स्रस्तगात्रशिशुरेष सर्वतः संबिभेति गरुडग्रहार्तितः ॥ ८२ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.