अनुपूतनाघ्न स्नान.

तं विचार्य कथितानुपूतनानामयक्षविषमग्रहार्दितम् ।
तिक्तवृक्षदलपक्ववारिभिः स्नापयेदधिकमंत्रमंत्रितैः ॥ ९६ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.