अनुपूतनाघ्न तैल व घृत.

कुष्ठसर्जरसतालकाशपरसौवीरसिद्धतिलजं प्रलेपयेत् ।
पिप्पलीद्विकबिशिष्टमृष्टवर्गैर्विपक्वघृतमेव पाययेत् ॥ ९७ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.