शीतपूतनाघ्न घृत.

रोहिणीखदिरसर्जनिंबभूर्जार्जुनांघ्रिप्रविपक्ववारिभिः ।
माहिषेण पयसा विपक्वसर्पिः शिशुं प्रतिदिनं प्रपाययेत् ॥ १०२ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.